Κανονιστικές Αποφάσεις

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κοκκαρίου Δήμου Σάμου...
Έχοντας υπόψη:1.Την με αριθμό 20/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου, η οποία διορθώθηκε με την 23/2014 ομοία, με την οποία…