Αποφάσεις

Έχοντας υπόψη:1.Την με αριθμό 20/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου, η οποία διορθώθηκε με την 23/2014 ομοία, με την οποία…
Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, 59 και 74 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/07-06-2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης…