Δελτία Τύπου

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017 06:06

Ένταξη έργου "Αναβάθμιση - αποκατάσταση πλατείας Πυθαγόρα"

Προβλέπεται να τοποθετηθούν νέα φωτιστικά σώματα. Θα τοποθετηθεί μια σειρά φωτιστικών στον πέτρινο δρόμο που οδηγεί
στον Άγιο Νικόλαο, με σκοπό να ενισχυθεί ο φωτισμός σε αυτή την πλευρά της πλατείας. Επίσης προβλέπεται ο ηλεκτροφωτι-
σμός του τμήματος του εμπορικού δρόμου πίσω από την πλατεία, με κρεμαστά φωτιστικά , δεδομένου του μικρού πλάτους του
δρόμου...