Δελτία Τύπου

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017 06:36

Ένταξη έργου "Αναβάθμιση - διαμόρφωση δημοτικού κήπου"

Μετά την υποβολή από τον Δήμο Σάμου , πλήρους και ώριμου φακέλου με τίτλο ¨ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ¨
προϋπολογισμού 400.000 ευρώ στην πρόσκληση με Α/Α ΟΠΣ 1758 , η πρόταση αξιολογήθηκε από την Διαχειριστική Αρχή και
εντάχθηκε οριστικά στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» και έλαβε Κωδικό ΟΠΣ 5003935...