Δελτία Τύπου

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 10:27

Ημερίδα - Εκδήλωση ανοιχτού διαλόγου εξοικείωσης με την αναπηρία

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σάμου, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Κοινωνικής

Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.) και το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) του Γενικού Νοσοκομείου

Σάμου, θα υλοποιήσει την ημερίδα...