Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018 11:46

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                                                                          20-08-2018
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Γραφείο Δημάρχου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και βάσει της απόφασης 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018), εντάχθηκε η πρόταση που υπεβλήθη από τον Δήμο Σάμου «Προμήθεια μηχανημάτων και φορτηγών για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών του Δήμου Σάμου» συνολικού προϋπολογισμού 259.999,48 € και η οποία αφορά την προμήθεια :
Ενός (1) καινούργιου φορτωτή – εκσκαφέα.
Δύο (2) καινούργιων μικρών εκσκαφέων.
Δύο (2) καινούργιων φορτηγών με ελαφριά τύπου ανατροπή μικτού βάρους 5,5 – 6 τον.
Τα προς προμήθεια οχήματα και μηχανήματα θα είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής.
Επίσης θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές για έκδοση εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 21867/2016 (ΦΕΚ 3276/Β/12-10-2016).
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 259.999,48 € εκ των οποίων 245.000 € προέρχονται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και το υπόλοιπο ποσό αποτελεί συμμετοχή του Δήμου Σάμου.