Δελτία Τύπου

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019 04:53

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ο Δήμος Σάμου στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α') «Ρύθμιση οφειλών...