Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 05 Ιουλίου 2016 19:47

Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Σάμου διακηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της υπηρεσίας σύμφωνα με την 11389/93 ΥΑ και τον ισχύοντα Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 17%) και προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2016.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 14η Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σάμου, Διοικητήριο, οδός Δερβενακίων 1, 1ος Όροφος Σάμου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους ίσο με το 2% της αξίας μη συμπ/νου ΦΠΑ, δηλαδή ίση με πεντακόσια δώδεκα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (512,82 €).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σάμου, Διοικητήριο οδός Δερβενακίων 1, 1ος Όροφος Σάμου, Δήμου Σάμου στα τηλέφωνα 22733 53530 & 53521, αρμόδιος υπάλληλος Ανάσσης Πολυκράτης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου (www.islandofsamos.gr).

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά συνημμένα αρχεία