Νέα

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017 11:21

Ανακοίνωση γνωμοδότησης επί της πρότασης τροποποίησης του Γ.Π.Σ και εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καρλοβασίου στη θέση Ταμπάκικα στα Ο.Τ. 29-31-32-38-50 ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Στη Σάμο, σήμερα την 11η Μαΐου 2017, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:00 το δημοτικό συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση...