Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 09:59

Πρόσκληση σύγκλησης δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 15-4-2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου 15-4-2020»
Προσκαλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου , που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η τηλεομοιότυπου (fax)  , κατ’ εφαρμογή της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11- 03-2020) που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020) και του αρ. 67 του ν. 3852/2010, την Μ. Τετάρτη   15 Απριλίου 2020 και ώρα 12:00 έως 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.