Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 10:36

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27-4-2020

Θέμα: Πρόσκληση 7ης  σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018)
και το αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί σύγκλισης συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού).
Καλείστε  να προσέλθετε   σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια τηλεδιασκέψεως  την  27η Απριλίου   2020 ημέρα  Δευτέρα    και ώρα έναρξης 13:30’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
 Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr .