Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 12:09

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2-11-2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »
Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».
Βάσει των ανωτέρω η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ  ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ στις 2 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και θα διεξαχθεί στο νέο Δημοτικό Μέγαρο Πυθαγορείου, σύμφωνα με την υπ’  αριθμ. 159/2020 απόφαση Δ.Σ.
 Η έναρξη της παρούσας συνεδρίασης θα είναι στις 19.00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω πίνακα θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης.