Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020 11:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16-11-2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »
(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55Α΄/11-03- 2020) και την υπ’αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/ΟΙΚ20764/-11-2020 του ΥΠΕΣ οι  συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιασκέψεως.
Σας καλούμε σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιασκέψεως  την  16η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγον χαρακτήρα λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από το σεισμό της 30η Οκτωβρίου (αριθμ απόφασης ΓΓΠΠ ΓΓ6056/31-10-2020)