Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 06:59

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΕ 17-12-2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής»
Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». Σύμφωνα με τη ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/ΟΙΚ20764/-11-2020 του ΥΠΕΣ οι  συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιασκέψεως. Καλείστε  να συμμετέχετε    σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια   Τηλεδιασκέψεως  την  17η  του μηνός  Δεκεμβρίου   2020 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 13:30   μμ   , για   λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:                          Η πρόσκληση έχει κατεπείγον χαρακτήρα λόγω ότι πρέπει να κατακυρωθούν  και να ανατεθούν οι συμβάσεις για την έναρξη επισκευής των σχολικών μονάδων προκειμένου αυτά να είναι έτοιμα σε περίπτωση που αποφασιστεί η δια ζώσης μάθηση στις 7 Ιανουαρίου 2021.