Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 09:28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Δ.Σ ΑΝ ΣΑΜΟΥ 15-1-2021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »
(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55Α΄/11-03- 2020) και την υπ’αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/ΟΙΚ20764/7-11-2020 του ΥΠΕΣ οι  συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιασκέψεως.
Σας καλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιασκέψεως  την  15η του μηνός Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 19:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Λήψη απόφασης για την Λειτουργία σχολικών μονάδων Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Σάμου.

Η συνεδρίαση έχει το  χαρακτήρα του κατεπείγοντος,    λόγω  της επαναλειτουργίας και της δια ζώσης έναρξης των μαθημάτων  στη Α΄βάθμια Εκπαίδευση,  καθώς  και την διευθέτηση λειτουργίας των σχολικών μονάδων  που έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου. Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr .