Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019 06:43

Πρόσκληση σύγκλισης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής 16-5-2019

Θέμα: Πρόσκληση 10ης  σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
                         (άρθρο 75 ν. 3852/2010)
Καλείστε  να προσέλθετε στην  έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου στις 16η  Μαίου 2019 ημέρα Πέμπτη   και ώρα έναρξης 14:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θεμάτος της ημερησίας διάταξης:
                       
Για το έκτακτο της σύγκλισης η αναβολή-ακύρωση διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ με α/α 81641 με τίτλο αποκατάσταση ζημιών και ενίσχυση ανωδομής λιμένα Μαλαγαρίου Σάμου στον οποίο έχει ορισθεί ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης μέσω της διαδικτυακής πύλης την 17-05-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. λόγω μη τήρησης των κανόνων δημοσιότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.