Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 06:59

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΕ 17-12-2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής» Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το…
Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020 11:37

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Δ.Σ 16-12-2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » (Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18) και…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής» Καλείστε να συμμετέχετε   σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια Περιφοράς την…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » Σας καλούμε σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιασκέψεως  την  2η…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής» Καλείστε  να συμμετέχετε    σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια Τηλεδιασκέψεως  την  4η …
Καλείστε  να συμμετέχετε    σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια Περιφοράς  την  27η  του μηνός Νοεμβρίου   2020…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής» Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » (Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18) και…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά…
Καλείστε  να συμμετέχετε    σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί δια ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ  την  2η  του μηνός…