Πρόεδρος Επιτροπής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς (Αντιδήμαρχος)

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα της Δημοτικής Περιόδου από 01 - 09 - 2014 έως 05 - 03 - 2017 ως εξής:

Τακτικά Μέλη: