Κανονιστικές Αποφάσεις

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018 10:31

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Σάμου για το έτος 2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010