Κανονιστικές Αποφάσεις

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 10:48

Απόφαση Δημάρχου

Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμό 20/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου...