Αποφάσεις

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1776-05/11/2020 απόφαση Δημάρχου, ανατέθηκαν στον κ. Καρλοβασίτη Εμμανουήλ του Παναγιώτη, καθήκοντα άμισθου συμβούλου σε θέματα…
Έχοντας υπόψη:α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του...
Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020 11:38

Απόφαση ανάκλησης

Ανακαλούμε την με αριθμό 106/Α.Π.1200/03-02-2020 Απόφαση Δημάρχου Ανατολικής Σάμου...
Ορίζουµε τον κ. Εµµανουήλ Κιάσσο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, της συµπράττουσας...
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020 06:19

Απόφαση Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου ...