Δελτία Τύπου

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021 12:53

Ανακοίνωση για την μίσθωση αιγιαλού και παραλίας

Οι επιχειρήσεις (ξενοδοχειακά καταλύματα, κέντρα αναψυχής, επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής) που δικαιούνται απευθείας μίσθωση έκτασης αιγιαλού και παραλίας να υποβάλλουν την αίτηση τους στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου έως 30/04/2021. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στη σύμβαση παραχώρησης είναι τα εξής:
•Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα αποτυπώνονται ο παραχωρούμενος χώρος αιγιαλού με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του.
•Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου.
•Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγιειονομικού ενδιαφέροντος.
•Έναρξη δραστηριότητας επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2971/2001.
•Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον Δήμο.
Το μίσθωμα για το έτος 2021 καθορίζεται στο 60 % του ετήσιου ανταλλάγματος (παρ. 3 άρθρο 13 του Ν.4787/2021 (ΦΕΚ Α’ 44/26-03-2021).
Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας, αρμόδιοι υπάλληλοι :

ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΗΛ: 2273 3 50136 – ΤΖΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ  ΤΗΛ:  2273 3 50147.