Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έχοντας υπ΄όψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2.Τις διατάξεις…
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) ημιφορτηγών οχημάτων 4Χ4, ενός (1) επιβατικού οχήματος τύπου τζιπ υβριδικής τεχνολογίας και…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους εργοληπτών ή μελετητών που θα συμμετέχουν...
Σελίδα 1 από 14