Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ''ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΝΙΣ – ΚΟΜΒΟ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ'' (ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 199776)
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ…
Δημόσιος Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, επιλογής Αναδόχου…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:ΑΡΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ…
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων" του Δήμου Ανατολικής Σάμου για το 2023-2024, προυπολογισμού 175.000,00 €…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με ανοιχτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο…
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασίαγια την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Πυθαγόρειο (θέση Ρεματάκι). Εκτιμώμενης…
Διενέργεια  δημοπρασίας  Μίσθωσης χώρων στάθμευσης στην Κοινότητα Χώρας του Δήμου Ανατολικής Σάμου
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμόμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης…
Σελίδα 1 από 20