Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός (1) τεμαχιστή ογκωδών, προυπολογισμού 450.000 € χωρίς ΦΠΑ.
Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την εκποίηση των προς…
Διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης "Μελέτες ωρίμανσης μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Σάμου", προεκτιμώμενης αμοιβής…
Δημοπρασία για την αγορά ακινήτου δημιουργίας καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων.
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δύο (2)…
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  "Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων" για την αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού προυπολογισμού 222.300,  ευρώ με…
Σελίδα 1 από 15