Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021 08:22

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων"

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  "Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων" για την αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού προυπολογισμού 222.300,  ευρώ με ΦΠΑ 17%.