Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 02 Σεπτεμβρίου 2021 04:49

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ"

Διενέργεια ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης "Μελέτες ωρίμανσης μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Σάμου", προεκτιμώμενης αμοιβής 59.881,63 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) και κριτήριο ανάθεσης την "πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά" βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.