Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 04 Απριλίου 2017 05:58

Εργασίες διάτρησης υδρογεώτρησης στην περιοχή «Πεταλούδα» Τ.Κ. Υδρούσσας»

Ο Δήμος  Σάμου, προκηρύσσει την με τη διαδικασία  συνοπτικού  διαγωνισμού  επιλογή αναδόχου  κατά  τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ» Τ.Κ. ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ», με προϋπολογισμό 19.712,92 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 17%). Το έργο
συντίθεται από τα ακόλουθα είδη εργασιών...