Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018 07:58

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σκάφους τύπου "τσερνίκι"

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια

"προμήθεια σκάφους τύπου τσερνίκι για το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου"