Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019 08:02

Δ

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας…
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας…
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ. ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τον Δήμο Σάμου.
Διενέργεια δημοπρασίας πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κυλικείο-αναψυκτήριο) στο δημοτικό θέατρο Αη Γιαννάκη της Δημοτικής Κοινότητας…
Προκήρυξη δημοπρασίας πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στο κτίριο της Σαμιακής Αγοράς στο Ο.Τ. 89 με πρόσοψη…
Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην παραλία Γάγκου της Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων.
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου…