Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Για την πρόσληψη προσωπικού (3ων ατόµων), µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ΥΕ εργατών καθαριότητας...
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων" συνολικού προυπολογισμού 69.919,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  υπηρεσία «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ανατολικής Σάμου, καθώς και των…
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12 m3», 
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας "Εργασίες χλωριώσεων", με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική…
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών τροφίμων για την λειτουργία των δομών του Δήμου Ανατολικής Σάμου & γάλακτος για το…
Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, προυπολογισμού 250.328,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.