Νέα

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016 16:28

Αναμόρφωση Δ Σ Δημοτικών Λιμενικών Τάμειων

Θέμα: Αναμόρφωση Διοικητικών Συμβουλίων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων που εκτείνονται στα όρια ενός ΟΤΑ

Με την υπ’ αρ. 52/2014 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τον ορισμό των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων. Ειδικά για τα δημοτικά λιμενικά ταμεία διευκρινίστηκε ότι αυτά συστήνονται με βάση τα προβλεπόμενα στο άρ. 28 του ν. 2738/1999 και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239 επομ. του ΚΔΚ.
‘Οσον αφορά το διοικητικό συμβούλιο λιμενικών ταμείων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω εγκύκλιο, αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 240 ΚΔΚ. Περαιτέρω, εκδόθηκε η υπ’αρ. 3656/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι «για την περίπτωση λιμενικών ταμείων των οποίων η γεωγραφική περιοχή εκτείνεται στα όρια ενός Ο.Τ.Α. δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση στην παρ. 3 του άρθρου 244 (του Κ ΔΚ) και ως εκ τούτου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999, όπως ρητώς ορίζει η παραγρ. 7 του άρθρου 244 του ΚΔΚ. Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 στην περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του λιμενικού ταμείου εκτείνεται στα όρια ενός Ο.Τ.Α., ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται σε επτά (7) μέλη.

Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή εν προκειμένω το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο ερμήνευσε διαφορετικά διάταξη νόμου, (σε σχέση με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας μας), παρακαλούμε όπως ενημερωθούν οι ΟΤΑ χωρικής σας αρμοδιότητας, προκειμένου να προβούν σε αναμόρφωση της σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών λιμενικών ταμείων τους, στις περιπτώσεις όπου το ορισθέν διοικητικό συμβούλιο δημοτικού λιμενικού ταμείου που εκτείνεται στα όρια ενός μόνο ΟΤΑ αριθμεί περισσότερα από 7 μέλη.  Η υπ’ αρ. 52/2014 εγκύκλιός μας ανακαλειται, καθ’ ό μέρος έρχεται σε αντίθεση με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αρ.3656/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Πουλάκης