Νέα

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 11:18

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Έχοντας υπ’ όψιν:
Α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν. 3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010).
Β) Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 καθώς και του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, (ΦΕ.Κ 143/τ. Α’/2007), «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018, (ΦΕ.Κ 133/τ. Α’/19-07-2018).
Γ) Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4447/2016, (ΦΕ.Κ. 241/τ. Α’/2016)
Δ) Το άρθρο 21 του Μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, (ΦΕΚ 3252/τ.Β’/23.08.2019), του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
Ε) Την υπ’ αριθμ. 31/36567/10-05-2019Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Ο.Ε.Υ.
ΣΤ)Το γεγονός ότι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου δικαιούται πέντε (5) θέσεις ειδικών/επιστημονικών συνεργατών/ συμβούλων, (όσοι και οι Αντιδήμαρχοι), οι δε υπηρετούντες ειδικοί συνεργάτες σε αυτόν ανέρχονται σε έναν (1).
Ζ) Τις αυξημένες ανάγκες επικουρίας του Δημάρχου, λόγω των μεγάλων ελλείψεων που έχουν παρουσιαστεί σε επιστημονικό προσωπικό στο Δήμο Ανατολικής Σάμου συνεπεία και της διάσπασης του Καλλικρατικού Δήμου Σάμου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 154 του Ν.4600/2019, (ΦΕΚ 43/τ.Α’/09-03-2019).
Γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα που άπτονται της επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης του Πολιτικού Επιστήμονα.
Μεταξύ των παρεχόμενων, από τον Ειδικό Συνεργάτη, υπηρεσιών, περιλαμβάνεται η σύνταξη εκθέσεων, η υποβολή προτάσεων, ή εισηγήσεων, η επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου καθώς και μέσω παροχής επιστημονικής βοήθειας στις οργανωτικές μονάδες του Δήμου.
Η :
 εμπειρία εργασίας σε τομείς της δημόσιας διοίκησης,
 γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) παρουσιάσεων, δ) υπηρεσιών διαδικτύου
 γνώση χρήσης στατιστικών προγραμμάτων, όπως το SPSSκαθώς και η
 γνώση, κατ’ ελάχιστον, μιας ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον καλής γνώσης, (αποδεικνυόμενη με αντίστοιχα πτυχία),
είναι επιθυμητά και αποτελούν κριτήριο επιλογής.
Επιπροσθέτως, θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως τυχόν εμπειρία εργασίας των υποψηφίων σε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς, η εξοικείωσή των με το θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. καθώς και η δυνατότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης δράσεων σε διευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας.
Η εμπειρία αποδεικνύεται, κατά το στάδιο υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/86, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για τον χρόνο της απασχόλησης και εναλλακτικά, αντί αυτών με βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Ο Ειδικός Συνεργάτης θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά, εισηγούμενος θέματα τόσο προς τον δήμαρχο όσο και στα συλλογικά όργανα του δήμου, χωρίς αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε μορφής.
Οι ενδιαφερόμενοι/-νες πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007, (άρθρα 11 έως και 17), κάτοχοι τίτλου Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.), της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον έχουν αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να υποβάλλουν σχετική αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παραπάνω, αποκλειστικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, απευθύνοντάς τη στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης στην τοπική εφημερίδα και συγκεκριμένα από 19/04/2021 έως και την 30/04/2021.
Σημειώνεται ότι, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η παρούσα δημοσιοποιείται στην τοπική, εβδομαδιαίας κυκλοφορίας εφημερίδα, «ΣΑΜΙΑΚΟ ΒΗΜΑ», αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΝΤΖΟΣ