Νέα

Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021 09:31

Προκήρυξη θέσεων εποχικού προσωπικού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010...