Νέα

Τρίτη, 05 Οκτωβρίου 2021 09:07

Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού, με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του 
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 - 2020»
  • ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2α): «Ανάπτυξη αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργό ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων» συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
  • ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ»
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 06 Οκτωβρίου 2021 έως και 15 Οκτωβρίου 2021