Νέα

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 08:20

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία του Δημάρχου και σε κάθε περίπτωση τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα στον τομέα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και παροχή Νομικών Συμβουλών σε θέματα Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.