Νέα

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 09:38

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοίνωση  υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 - 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2α): «Ανάπτυξη αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού  στην  αγορά  εργασίας,  ενεργό  ένταξη  και  κοινωνική  ενσωμάτωση  κοινωνικά και  οικονομικά  υπαθών  ομάδων»  συγχρηματοδοτούμενος  από  το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002629 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από 25 Ιανουαρίου 2022 έως και 03 Φεβρουαρίου 2022