Νέα

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023 09:08

Απολογισμός έργου: Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου εκπόνησε Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Η σύνταξη του Σχεδίου προβλέπεται στο άρθρο 92 του Ν. 4759/2020 και εκπονείται στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
Το Ε.Σ.Ε.Κ.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/09-12-2020) όπως ισχύει, αποσκοπεί στην ολοκλήρωση εφαρμογής του σχεδίου πόλης και την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Στο Σχέδιο καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Πιο συγκεκριμένα οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι των οποίων δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, ως προς την αναγκαιότητα υλοποίησής τους, βάσει της πολεοδομικής σημασίας τους για την πόλη. Στο πλαίσιο αυτό, δύνανται να χρησιμοποιούνται ως κριτήρια ιεράρχησης τα πολεοδομικά σταθερότυπα, η απόσταση από άλλους υλοποιημένους κοινόχρηστους/ κοινωφελείς χώρους, ο υπέρμετρος χρόνος επιβολής, αλλά και πρόσθετα κριτήρια που ορίζονται από τον οικείο Δήμο σε συνεργασία με τον μελετητή (πχ. πληθυσμιακά, κλιματικά, ανθεκτικότητας).
Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση διακρίνονται σε 1) χώρους για τους οποίους έχει αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση δυνάμει δικαστικής απόφασης, 2) χώρους για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης περί της άρσης, 3) χώρους για τους οποίους έχει αυτοδικαίως αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση αλλά δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την τροποποίηση του σχεδίου και 4) λοιπούς χώρους που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις.
Στο πλαίσιο της εκπόνησης του Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Ανατολικής Σάμου εξετάστηκαν αρχικώς όλοι οι οικισμοί του Δήμου. Με την ολοκλήρωση της καταγραφής όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ανά οικισμό που προβλέπονται στα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια του Δήμου αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάστασή τους και προσδιορίστηκαν οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωσή τους και παράλληλα προσδιορίζεται η αιτία περί μη απαλλοτρίωσης. Στη συνέχεια οι χώροι ιεραρχήθηκαν ως προς την αναγκαιότητάς τους βάσει πολεοδομικού σχεδιασμού και κριτηρίων πολεοδομικού σχεδιασμού (πληθυσμιακή πυκνότητα, κατηγορία/ είδος χώρου, απόσταση από άλλο υλοποιημένο χώρο, υπολειπόμενος χρόνος για την άρση αυτοδικαίως της απαλλοτρίωσης, έκταση/ μέγεθος χώρου).
Από την ανωτέρω διαδικασία προέκυψαν τα εξής:
•Στον οικισμό της Σάμου από τους συνολικά είκοσι τέσσερις (24) καταγεγραμμένους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους του ρυμοτομικού σχεδίου, τρεις (3) χώροι εντάσσονται στην κατηγορία 4 του άρθρου 92 του Ν. 4759/2020 «Λοιποί χώροι που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις» και ιεραρχήθηκαν με «μεγάλο» (βαθμός 4) και «πολύ μεγάλο» (βαθμός 5) βαθμό αναγκαιότητας.
•Στον οικισμό του Πυθαγορείου από τους συνολικά τέσσερις (4) καταγεγραμμένους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους του ρυμοτομικού σχεδίου, ένας (1) χώρος εντάσσεται στην κατηγορία 3 του άρθρου 92 του Ν. 4759/2020 «Χώροι για τους οποίους έχει αυτοδικαίως αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει κατατεθεί αίτηση για τροποποίηση του σχεδίου» και ιεραρχήθηκε με «μέτριο» βαθμό αναγκαιότητας (βαθμός 3).
•Στον οικισμό του Ηραίου από τους συνολικά έξι (6) καταγεγραμμένους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους του ρυμοτομικού σχεδίου, δύο (2) χώροι εντάσσονται στην κατηγορία 3 του άρθρου 92 του Ν. 4759/2020 «Χώροι για τους οποίους έχει αυτοδικαίως αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει κατατεθεί αίτηση για τροποποίηση του σχεδίου» και ιεραρχήθηκαν με «μέτριο» βαθμό αναγκαιότητας (βαθμός 3) και «πολύ μεγάλο» βαθμό αναγκαιότητας (βαθμός 5).
Σύμφωνα με τα παραπάνω παραδόθηκαν α) Αναλυτική Τεχνική Έκθεση με τη μεθοδολογία υλοποίησης και β) Ψηφιακή βάση δεδομένων. Με το Επιχειρησιακό Σχέδιο ο Δήμος επιδιώκει να αντλήσει χρηματοδοτικούς πόρους που θα του δώσουν τη δυνατότητα να αποκτήσει και να υλοποιήσει τους παραπάνω χώρους με σκοπό την αύξηση των ελεύθερων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων προς τους πολίτες του και την ολοκλήρωση της εφαρμογής των σχεδίων πόλης.
Το Σχέδιο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.