Νέα

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023 05:19

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για το υποέργο 1 « Δημιουργία Υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων Δήμου Ανατολικής Σάμου – Δημιουργία και διαχείριση γωνιών ανακύκλωσης»

«Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για το υποέργο 1 « Δημιουργία Υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων Δήμου Ανατολικής Σάμου – Δημιουργία και διαχείριση γωνιών ανακύκλωσης» της ενταγμένης Πράξης « Δημιουργία Υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων Δήμου Ανατολικής Σάμου – Δημιουργία και διαχείριση γωνιών ανακύκλωσης»με Κωδικό ΟΠΣ 5075885 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».
Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του Ν.4412/2016, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων αναφορικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το υποέργο 1 « Δημιουργία Υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων Δήμου Ανατολικής Σάμου – Δημιουργία και διαχείριση γωνιών ανακύκλωσης», συνολικής δαπάνης 351.090,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ,της ενταγμένης Πράξης « Δημιουργία Υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων Δήμου Ανατολικής Σάμου – Δημιουργία και διαχείριση γωνιών ανακύκλωσης» του Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον , με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτηση της στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου (http://www.islandofsamos.gr) στο μενού «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», υπομενού «ΝΕΑ», με τίτλο : Δημόσια Διαβούλευση για το υποέργο 1 « Δημιουργία Υποδομών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων Δήμου Ανατολικής Σάμου – Δημιουργία και διαχείριση γωνιών ανακύκλωσης» της ενταγμένης Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5075885 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».
Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν άμεσα και αυτόματα , μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. φωτογραφίες κλπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολείων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων , αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης , θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου (http://www.islandofsamos.gr), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτηθούν οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται, ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ , ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Συνημμένα : Αρχείο Διαβούλευσης (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές , Ενδεικτικός Προϋπολογισμός )

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
Δ/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Με Α’ βαθμό