Νέα

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 07:17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ο Δήμος Σάμου, στα πλαίσια του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για τον Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης...