Νέα

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018 09:22

Ενημέρωση για το έργο :"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ "

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. Δ/νση: Δερβενακίων 1
Ταχ. Κώδικας:83100 Σάμος
Τηλέφωνο:22733 53530
FAX :22730 27521                                                                                                                                                                                                                                             

Σάμος, 19-10-2018
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ»

Η μελέτη του έργου αφορά την κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης εντός οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιληνιών (συνεκτικού ιστού) του Δήμου Σάμου. Τα νέα δίκτυα ύδρευσης θα αντικαταστήσουν υπάρχοντα, τα οποία είναι κατασκευασμένα κυρίως από αμιαντοσωλήνες και σιδηροσωλήνες. Παράλληλα θα αντικατασταθούν μερικά δίκτυα αποχέτευσης τα οποία πρόκειται να υποστούν ζημιές κατά την κατασκευή των δικτύων ύδρευσης.
Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόλησης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5003974. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Έχει υπογραφεί η αρ.πρωτ.5046/13-03-2018 σύμβαση του έργου με ανάδοχο τον Οικονομίδη Ανδρέα ΕΔΕ με μέση έκπτωση 54,44% και διάρκεια υλοποίησης 12 μήνες. Το έργο είναι σε εξέλιξη με ποσοστό υλοποίησης 55%.