Νέα

Τρίτη, 08 Ιανουαρίου 2019 20:03

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 8-1-2019 ΕΩΣ 17-1-2019

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης...