Νέα

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019 07:30

Διενέργεια κλήρωσης επιτροπών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011...