Νέα

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 12:21

Ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων κλάσης 2023,γεννηθέντεςτο 2002,μέσω των Κ.Ε.Π.

Σύμφωνα το υπ` αρ. Φ.430/98/236268/14-11-2019 έγγραφο του ΓΕΕΘΑ η ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων οι οποίοι γεννήθηκαν το έτος 2002 (ανήκοντες στην κλάση 2023) θα πραγματοποιηθεί από 2-1-2020 έως και 31-3-2020 μέσω της αντίστοιχης μηχανογραφικής εφαρμογής, «ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ».
Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να έχουν κατά την απογραφή τους :
Α)1)Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίστοιχο έγγραφο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας. 2) ΑΜΚΑ 3)ΑΦΜ 4)Δνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail)5)Αρ.κινητού τηλεφώνου
Σε περίπτωση που δημιουργείται αμφιβολία ως προς την εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων να υποβάλλεται πιστοποιητικό Δήμου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους σε αυτά.
Β).Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.
Γ)Ειδικά οι διαμένοντες στο εξωτερικό μπορούν να απογραφούν στις αρμόδιες προξενικές αρχές, συμπληρώνοντας το έντυπο του Δελτίου Απογραφής το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα τουΥΠΕΘΑ
(www.stratologia.gr/ enimerwsi_apografis) πληκτρολογώντας τον ΑΣΜ ή τον ΑΔΤ.
Δ)Η μη υποβολή Δελτίου Απογραφής,ή εκπρόθεσμη απογραφή ή δήλωση ανακριβών στοιχείων υπέχουν τις διοικητικές κυρώσεις της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρεώσεως
3.Για κάθε αμφιβολία ή απορία, μπορείτε να απευθύνεστε στα ΚΕΠ του τόπου μόνιμης διαμονής σας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,στην Στρατολογική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου στα τηλέφωνα 2251352300-10, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ www.stratologia.gr