Νέα

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 12:20

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου...