Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)Σας καλούμε…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » (Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)Σας καλούμε…
Θέμα: Πρόσκληση 1ης  σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής(άρθρο 75 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018)Καλείστε …
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής επιτροπής» Σας καλούμε να προσέλθετε σε   συνεδρίαση  της εκτελεστικής επιτροπής στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Ανατολικής…
               ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής επιτροπής» Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη   συνεδρίαση  της…
Θέμα: Πρόσκληση 2ης  σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 75 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του…
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019 10:54

Πρόσκληση σύγκλησης ΕΠΖ 23-12-2019

Θέμα: Πρόσκληση 1ης  σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 75 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » (Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)Σας καλούμε…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)Σας καλούμε…
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλισης έκτακτης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού  Συμβουλίου Σάμου»Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε…