Πρόεδρος Επιτροπής: Μητσός Μιχάλης (Αντιδήμαρχος)

Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα της Δημοτικής Περιόδου από 10/09/2019 έως και 06/11/2021 ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

Αναπληρωματικά Μέλη: