Επιτροπή Διεκδίκησης για τα θέματα της Υγείας, η οποία θα συνεδριάζει θα αποδίδει έργο στο Δημοτικό συμβούλιο και θα εκπροσωπεί το Δήμο Σάμου σε συναντήσεις με αρμόδιους φορείς.

Πρόεδρος Επιτροπής: Βαλκαμλής Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα της Δημοτικής Περιόδου από 01 - 09 - 2014 έως 05 - 03 - 2017 ως εξής:

Τακτικά Μέλη: