Αυτοτελές Τμήμα Δόμησης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωης

Δήμος Ανατολικής Σάμου | Αυτοτελές Τμήμα Δόμησης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Δόμησης και Περιβάλλοντος είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έγκριση αδειών δόμησης και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών καθώς και για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος, στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αρμοδιότητες Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου:

1) Τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων για την διεκπεραίωση εγγράφων της υπηρεσίας, διακινεί την αλληλογραφία (έγγραφα και φαξ) και εκτελεί εξωτερικές εργασίες.

2) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον Τμηματάρχη και στα Γραφεία του Τμήματος. (δακτυλογράφηση, φωτοαντίγραφα, φωτοτυπίες, σφραγίδες, τηλεφωνικό κέντρο, προμήθειες υλικών γραφείου, Θέματα προσωπικού κλπ).

3) Παρέχει γενικές πληροφορίες στο κοινό και ακριβή αντίγραφα των αρχείων του Τμήματος.

4) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στα συλλογικά όργανα που λειτουργούν στο Τμήμα.

5) Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, επικυρώνει αντίγραφα και φωτοαντίγραφα, από το πρωτότυπο, και παρέχει γενικές πληροφορίες προς τους πολίτες για θέματα του Τμήματος.

6) Αναρτά τα απαραίτητα δεδομένα –πληροφορίες όλων των γραφείων του Τμήματος Υ.ΔΟΜ. στην ιστοσελίδα του Δήμου για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»).

7) Τηρεί, οργανώνει, ταξινομεί τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία κάθε μορφής που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του γραφείου.

Αρμοδιότητες Γραφείου Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης:

1) Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για τη χορήγηση εγκρίσεων και αδειών δόμησης, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις εγκρίσεις και άδειες δόμησης.

2) Αναθεωρεί και ενημερώνει τις εγκρίσεις και άδειες δόμησης, χορηγεί εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, γνωστοποιεί στο οικείο αστυνομικό τμήμα την εκτέλεση εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

3) Θεωρεί τις υποβαλλόμενες μελέτες παθητικής πυροπροστασίας.

4) Προβαίνει σε διακοπή οικοδομικών εργασιών, συνέχιση οικοδομικών εργασιών, ανάκληση οικοδομικών αδειών, όπου απαιτείται.

5) Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 Α΄ του Ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.

6) Ελέγχει την ορθή εφαρμογή οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών.

7) Προβαίνει σε διατύπωση προτάσεων για το χαρακτηρισμό κτιρίων ως διατηρητέων.

8) Εισηγείται σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για την εκτέλεση εργασιών και κατασκευών καθώς και για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στον περιβάλλοντα χώρο ή στο όριο του οικοπέδου ημιτελούς κατασκευής με σκοπό την μη αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4ε του άρθρου 6 του Ν. 4030/2011.

9) Χορηγεί βεβαιώσεις σχετικές με θέματα αρμοδιότητας του γραφείου.

10) Παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικές με την πολεοδομική νομοθεσία.

11) Μεριμνά για τη συγκέντρωση νομολογίας και ταξινόμηση των εκάστοτε διατάξεων, που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Υ.ΔΟΜ.

12) Τηρεί, οργανώνει, ταξινομεί τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία και όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με της αρμοδιότητες του γραφείου και ενημερώνει σε συνεργασία με το γραφείο γραμματείας και αρχείου τους φακέλους των αδειών δόμησης όπου απαιτείται.

Αρμοδιότητες Γραφείου Ελέγχου Κατασκευών:

1) Προβαίνει σε επιβολή κυρώσεων και προστίμων αυθαίρετων κατασκευών κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

2) Αποστέλλει αντίγραφο των πράξεων επιβολής προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στον πρόεδρο του αρμόδιου Σ.Υ.ΠΟ.Θ.Α.

3) Τηρεί την διαδικασία χαρακτηρισμού οικοδομών ως επικίνδυνες, ετοιμόρροπες, επικινδύνως ετοιμόρροπες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4) Τηρεί την διαδικασία υγρασιών.

5) Τηρεί τη διαδικασία για την σύνδεση οικοδομών και τεχνικών έργων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, κατόπιν σχετικού ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6) Ελέγχει την εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών ή τη νομιμότητα υφισταμένων οικοδομών καθώς και τη χρήση για τη χορήγηση βεβαιώσεων χώρων κύριας χρήσης για την λειτουργία επαγγελματικών δραστηριοτήτων κ.λ.π.

7) Χορηγεί έγγραφα για νομιμότητα ή εξαίρεση από κατεδάφιση υφισταμένων οικοδομών.

8) Προβαίνει στην έκδοση αποφάσεων εξαίρεσης από την κατεδάφιση μικρών παραβάσεων της παρ. 1Α του άρθρου 2 της ΥΑ 7587/12-2-2004. (ΦΕΚ 372/Β/2004) και της μετατροπής του προστίμου διατήρησης σε εφ’ άπαξ.

9) Συντάσσει εισήγηση την οποία μαζί με τον φάκελο σχεδίων και δικαιολογητικών διαβιβάζει στα αρμόδια ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. για την εκδίκαση προσφυγών κατά των πορισμάτων ελεγκτών δόμησης της παρ. α του άρθρου 31 του Ν. 4030/2011 και την εκδίκαση προσφυγών κατά πράξεων ή παραλείψεων οργάνων των Υ.ΔΟΜ που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του Ν. 4030/2011 και της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων.

10) Συντάσσει εισήγηση την οποία μαζί με τον φάκελο σχεδίων και δικαιολογητικών διαβιβάζει στο αρμόδιο Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. για την εξαίρεση από την κατεδάφιση των άρθρων 8 και 9 του Ν. 1512/85.

11) Τηρεί την διαδικασία ορισμού ελεγκτή δόμησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. 9875/24-2-2012 (ΦΕΚ 465/Β/12).

12) Εκδίδει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. 9875/24-2-2012 (ΦΕΚ 465/Β/12).

13) Τηρεί μητρώο των μηχανικών στους οποίους επιβάλλονται οι ποινές της παρ. 9 του άρθρου του Ν. 4030/2011 και μεριμνά για την εκτέλεσή τους.

14) Τηρεί, οργανώνει, ταξινομεί τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του γραφείου και ενημερώνει σε συνεργασία με το γραφείο γραμματείας και αρχείου τους φακέλους των αδειών δόμησης όπου απαιτείται.

Αρμοδιότητες Γραφείου Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Κανόνων και Εφαρμογών:

1) Μελετά, εισηγείται, ελέγχει, εποπτεύει και εγκρίνει θέματα ρυμοτομικού και πολεοδομικού σχεδιασμού κανόνων και εφαρμογών, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στo Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.

2) Ελέγχει την εφαρμογή των ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.

3) Συντάσσει διαγράμματα εφαρμογής και διαγράμματα διαμορφωμένης κατάστασης.

4) Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.

5) Επιβλέπει τοπογραφικές μελέτες και μελέτες Πράξεων Εφαρμογής Σχεδίων Πόλεως.

6) Συντάσσει Πράξεις Εφαρμογής.

7) Διαχειρίζεται τις κυρωμένες Πράξεις Εφαρμογής (επιβολή εισφορών σε χρήμα, σύνταξη διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής).

8) Εφαρμόζει τα πολεοδομικά σχέδια και συναφείς εκτελεστές πράξεις, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.

9) Ελέγχει την εφαρμογή των ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ’ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν.

10) Εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια επί του εδάφους, κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.

11) Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό.

12) Αναθέτει, παρακολουθεί και επιβλέπει την εκπόνηση, καθώς και την έγκριση μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 2508/1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 24 του ν.2539/1997 (Φ.Ε.Κ. 244 Α’).

13) Χορηγεί βεβαιώσεις όρων δόμησης και χρήσεων γης και απαντά σε ερωτήματα πολιτών σχετικά με την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του οικοπέδου τους σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για χρήση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

14) Χορηγεί βεβαιώσεις για την οικοδομησιμότητα των εκτός σχεδίου πόλης και εκτός οικισμού γηπέδων.

15) Καθορίζει την προσωρινή οριογραμμή ρέματος σύμφωνα με το άρθρο 6 του κτιριοδομικού κανονισμού (Αποφ-3046/304/89 – Φ.Ε.Κ.-59/Δ’/03-02-1990).

16) Υποβάλλει προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 2508/1997 (Φ.Ε.Κ. 124/Α!).

17) Προβαίνει στις απαιτούμενες πράξεις για την εφαρμογή των ισχυόντων Σχεδίων Πόλεων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στη Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.

18) Συντάσσει μελέτες, εισηγήσεις και εκδίδει πράξεις και εγκρίσεις για την επέκταση, τροποποίηση και αναμόρφωση των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, των εγκεκριμένων Πολεοδομικών Σχεδίων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στη Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.

19) Απαντά σε ερωτήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Γραφείου και χορηγεί αντίγραφα σχεδίων.

20) Τηρεί, οργανώνει, ταξινομεί τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, πινακίδων εφαρμογής, εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, όρων δόμησης, τεχνικών εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής, πινάκων και λοιπών στοιχείων των κυρωμένων πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού καθώς και κάθε σχετικού με τις αρμοδιότητες του γραφείου.